Alm. lejebetingelser

Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og udlejningsbureauet i det omfang, at de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem. Her henvises til den af de syv Nordsee Holidays partnere, hos hvem sommerhuset bestilles. Den enkelte/pågældende partner i Nordsee Holidays benævnes herefter Nordsee Holidays partner. 

 

§ 1. Tilbud og aftale

§1.1 Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med den pågældende Nordsee Holidays partner som formidler af denne.

§1.2 En indgået kontrakt er bindende og omfatter ferieboligen med alt inventar, tilbehør samt grund som opgivet i husbeskrivelsen.

§1.3 Den enkelte Nordsee Holidays partner udlejer de beskrevne ferieboliger, om hvilke alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning.

§1.4 Den lejede feriebolig må ikke uden særlig forudgående aftale beboes af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.

§1.5 Såfremt husdyr medbringes, må antallet ikke overstige det i beskrivelsen tilladte. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen. Der kan opkræves gebyr for husdyr.

 

§ 2. Pris

§2.1 De angivne priser i kataloger og på internettet er, som udgangspunkt, altid ekskl. diverse forbrugsvarer. Dette kan dog variere fra hus til hus og pr. destination.

§2.2 Fra den enkelte Nordsee Holidays partners side er priserne fastsat med forbehold for afgiftsændringer samt væsentlige ændringer i prisene på el og olie.

 

§2.3 De angivne priser er altid inkl. moms.

 

§ 3. Betaling, annullering & ændring

§3.1 Et indgået lejemål bekræftes af den pågældende Nordsee Holidays partner ved fremsendelse af lejebevis til lejer.

§3.2 1. rate, der udgør 25 % af lejebeløbet samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr forfalder 10 dage efter indgåelse af aftalen. Restbeløbet, 2. rate, forfalder 42 dage før lejeperiodens påbegyndelse.

§3.3 Ved bestilling senere end 42 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling 10 dage efter indgåelse af lejemålet, dog ikke senere end ved nøgleudlevering.

§3.4 Ved betaling af 1. rate erklærer lejer sig bekendt og indforstået med nærværende lejebetingelser, priser samt lejeperiode.

§3.5 Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, kan den pågældende Nordsee Holidays partner annullere lejebeviset.

§3.6 Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige aftalen. Opsigelsen fremsendes til den pågældende Nordsee Holidays partner i et anbefalet brev og er først gældende fra den dag, den er den pågældende Nordsee Holidays partner i hænde.

§3.7 Den pågældende Nordsee Holidays partner er i så tilfælde berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis kan blive rejst: Indtil 42 dage før lejemålets påbegyndelse 20% af bruttolejen. Fra 1-41 dage før lejemålets påbegyndelse erlægges 80% af bruttolejen. Dog altid min. DKK 500,-. Ved annullering tilbagebetales ekspeditionsgebyr og evt. forsikringspræmie ikke.

§3.8 Ændring af perioden kan ske indtil 42 dage før påbegyndelse af lejemålet, men kan pålægges et gebyr, såfremt lejebeviset er accepteret (1. rate er indbetalt), ellers ændres kontrakten uden beregning. En ændring af lejebeviset 1-41 dage før ankomst er ikke mulig, men behandles som en annullering.

 

§ 4. Depositum

§4.1 Nordsee Holidays partneren kan til enhver tid opkræve et depositum. Dette opkræves med 2. rate eller senest ved nøgleudlevering og tjener til sikkerhed for, at den lejede feriebolig afleveres skadesfri og i ordentlig rengjort stand.

§4.2 Depositummet returneres senest 2 uger efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen er udført. Forbrug af el, opvarmning (herunder brænde), telefon, vand, ekstra inventar m.m. kan ikke modregnes i depositummet, men skal afregnes ved nøgleafleveringen.

 

§ 5. Afbestillingsforsikring

§5.1 Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem den pågældende Nordsee Holidays partner. Prisen fastsættes udfra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår af den enkelte Nordsee Holidays partners katalog samt hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring. Europæiske Rejseforsikring A/S,Frederiksberg Alle 3,DK-1790 København V

 

§ 6. Lejers ansvar

§6.1 Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen med alt hvad dertil hører på behørig måde, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.

§6.2 Lejer er ansvarlig for ferieboligen samt alt tilhørende inventar og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til den pågældende Nordsee Holidays partner. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til den pågældende Nordsee Holidays partner, vil disse blive udfaktureret til lejer.

§6.3 Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort og opryddet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv foretage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles i rimelig tid før afrejse.

§6.4 Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt ferieboligens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med forsæt, forbeholder den enkelte Nordsee Holidays partner og udlejer sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. Den pågældende Nordsee Holidays partner vil i givent fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet.

 

§ 7. Udlejers ansvar

§7.1 Den enkelte Nordsee Holidays partner fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.

§7.2 Den enkelte Nordsee Holidays partners oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer. Nordsee Holidays partneren bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer som den pågældende Nordsee Holidays partner ikke er vidende om, kan Nordsee Holidays partneren ikke drages til ansvar for dette.

§7.3 Den enkelte Nordsee Holidays partner forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede feriebolig med en lignende. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden blive tilbagebetalt.

§7.4 Den enkelte Nordsee Holidays partner påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.), ligesom den enkelte Nordsee Holidays partner ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).

§7.5 Den enkelte Nordsee Holidays partner påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.

§7.6 I forbindelse med denne aftale er der fra den enkelte Nordsee Holidays partners side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

§7.7 Der tages forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl i alle kataloger og på hjemmesider. Ved forskellighed mellem disse, er det altid oplysninger på Internettet der er gældende.

 

§ 8. Reklamationer

§8.1 Eventuelle fejl og mangler ved ferieboligen skal meddeles den pågældende Nordsee Holidays partner senest 48 timer efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette, jf § 6.2. Reklamationer vedrørende mangelfuld rengøring skal meddeles den pågældende Nordsee Holidays partner straks efter indflytning.

§8.2 Lejer er forpligtet til at indrømme den pågældende Nordsee Holidays partner en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at undgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for den pågældende Nordsee Holidays partner.

§8.3 Såfremt udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette straks meddeles den pågældende Nordsee Holidays partner.

 

§ 9. Force majeure

§9.1 Lejebeviset kan uden varsel opsiges af den pågældende Nordsee Holidays partner som følge af almindelig force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forureningskatastrofer el. lign.) eller andre forhold, som den enkelte Nordsee Holidays partner ikke har indflydelse på.

 

§ 10. Etiske regler

§10.1 Den enkelte Nordsee Holidays partner er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, der er fremsat af foreningen.

§10.2 Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

 

§ 11. Tvister

§11.1 Enhver fortolkning af nærværende lejeaftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende. Dansk rets regler skal finde anvendelse.

§ 12. Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning via www.fbnet.dk eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Bopæl udenfor Danmark
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@nordsee-holidays.dk.

 

Særligt gældende for enkelte partnere

§ 14. Specielt for Købmand Hansen's Feriehusudlejning:


§ 14.1 Et barn under 2 år, accepteres som “overbelægning”.

§ 14.2 For hver husdyr der medbringes opkræves kr. 100 pr. ophold til dækning af skader og lignende forårsaget af husdyr i boligen. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen. Såvel Købmand Hansen’s Feriehusudlejning som husejer kan ikke gøres ansvarlig for insekter i eller omkring boligen. .

§ 14.3 Der kan bestilles slutrengøring - dog senest mandag i afrejseugen – gældende pris og afrejsetidspunkt oplyses på kontoret.

§ 17. Specielt for Feriekompagniet, Blåvand


Ad § 2 Lejes en feriebolig med "2-personers tilbud" må ferieboligen MAX bebos af 2 personer uanset alder (en baby tæller som en fuld person). Skulle der komme besøg eller ankommer der flere personer end anført i lejekontrakten opkræves den fulde leje for HELE kontraktperioden.