Lejebetingelser for lejeaftale formidlet af Nordsee Holidays P/S

Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og udlejningsbureauet i det omfang, at de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem. Her henvises til den af de syv Nordsee Holidays partnere, hos hvem sommerhuset bestilles. Den enkelte/pågældende partner i Nordsee Holidays benævnes herefter Nordsee Holidays partner. 

 

1 GENERELT

1.1 Nordsee Holidays P/S (herefter “Nordsee”) ejer ikke det feriehus, som Nordsee stiller til rådighed. Feriehuset stilles således til rådighed af husets juridiske ejer (herefter ”udle-jer”). Nordsee er alene den part, som stiller feriehuset til rådighed for lejer på vegne af udlejer og for udlejers regning og risiko. Nordsee har indgået særskilt aftale med udlejer, der tillægger Nordsee en eksklusiv ret til at formidle udlejning af udlejers feriehus.

1.2 Nærværende lejebetingelser og den lejeaftale, som indgås mellem udlejer og lejer udgør til-sammen vilkårene for den aftale, som lejer indgår med Nordsee (”herefter lejedokumen-terne”). I det omfang der af Nordsee fastsættes ordensregler vedrørende benyttelse af det le-jede, tilføjes disse, og indgår således også i lejedokumenterne. Det bemærkes, at rejsebu-reauer, internetportaler og andre bookingsteder, der ikke er ejet af Nordsee, ikke kan indgå aftaler, der afviger fra nærværende lejebetingelser eller de oplysninger, som angives af Nord-see i det til enhver tid gældende lejekatalog mv. Ydelser som måtte tilkøbes gennem udlejer – eller ydelser som gives i tilgift af udlejer – er at betragte som aftaler indgået med tredjemand, hvorfor sådanne ikke er omfattet af nærværende lejebetingelser og i øvrigt er Nordsee uved-kommende i enhver henseende.

 

2 INDGÅELSE AF LEJEAFTALE

2.1 Lejers afgivelse af bestilling udgør et bindende tilbud til Nordsee om indgåelse af aftale om leje af det af lejer udvalgte feriehus. Bestilling kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk.

2.2 Nordsees accept af tilbuddet sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og fremsendelse af lejebevis til lejer.

2.3 Ved forhåndsreservering for efterfølgende udlejningsår er aftalen først bindende når, (1.) det pågældende feriehus frigives til udlejning for det pågældende år, (2.) feriehuset kan stilles til rådighed i den ønskede periode, og (3.) priser og eventuelle ændringer heraf er fastlagt. Opfyldes ovenstående betingelser (1.-3.) fremsendes lejebevis, hvorefter aftalen er bindende jf. pkt. 2.2.

2.4 Nordsees ydelse består af at stille feriehuset til rådighed for lejer i overensstemmelse med ud-lejningsbetingelserne og lejedokumenterne. Lejers ydelse består af betaling i overensstemmelse med lejedokumenterne, hvorfor lejers transport til og fra feriehuset er Nordsee uvedkommende, Nordsee påtager sig således intet ansvar for lejers mulighed for at tage feriehuset i brug, såfremt lejer afskæres mulighed for transport til og fra feriehuset, herunder ved grænselukning, eller lignende.

 

3 PRISER OG BETALING

3.1 Alle priser er angivet i DKK (danske kroner), medmindre andet er anført. Når lejers bestilling er registeret, fremsender Nordsee en bekræftelse jf. pkt. 2.2, og lejebeløbet opkræves i to rater jf. nedenfor.

3.2 Samtidig med betaling af lejebeløbet er lejer forpligtet til at betale et af Nordsee fastsat depo-situm. Det opkrævede depositum står til sikkerhed for bl.a., men ikke udelukkende, betaling af tilkøb foretaget hos Nordsee, forbrug, således som anført nedenfor under pkt. 7 og eventuelle skader, som det lejede måtte blive påført, jf. pkt. 8 samt eventuel øvrige omkostninger, som lejer er forpligtet til at betale Nordsee vedrørende lejeforholdet.

3.3 Såfremt intet andet er angivet i katalog, på internet og/eller prisliste, er lejebeløbet excl. for-brug af vand, el, olie, gas og lignende, samt opvarmning (herunder evt. pejsebrænde). 3.4 Første rate forfalder til betaling 10 dage efter indgåelse af aftalen jf. pkt. 2.2 og udgør 25% af lejebeløbet samt evt. afbestillingsforsikring, ekspeditionsgebyr samt evt. yderligere gebyrer fast-sat af Nordsee.

3.5 Anden rate forfalder til betaling 49 dage før lejeperiodens start og udgør de resterende 75% af lejebeløbet.

3.6 Ved bestilling under 49 dage, men tidligere end 14 dage før lejeperiodens start, forfalder hele beløbet til betaling 5 dage efter indgåelse af aftalen jf. pkt. 2.2.

3.7 Ved bestilling 14 dage eller senere før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling straks på det tidspunkt hvor aftalen indgås jf. pkt. 2.2.

3.8 Hvis feriehuset bookes over internettet, er der mulighed for at betale 1. rate med bankoverførsel eller de angivne betalingskort. Betalingskort pålægges et mindre gebyr. Ved kortbetaling over internettet gælder 48 timers fortrydelsesret.

3.9 Overholdes betalingsbetingelserne jf. pkt. 3.4-3.7 ikke, betragtes dette som en misligholdelse og Nordsee er således berettiget til uden varsel at ophæve den indgåede lejeaftale. Ophæves leje-aftalen jf. pkt. 12 i medfør af nærværende pkt. 3.9 fritages lejer ikke fra forpligtelsen til at betale leje.

3.10 Nordsee er berettiget til, i tilfælde af prisstigninger, forøgede skatter og afgifter og valutakurs-ændringer m.v. at forhøje lejen forholdsmæssigt mod fremsendelse af fyldestgørende dokumen-tation for de forhold som medfører lejestigningen. Såfremt den valuta, hvormed feriehuset af-regnes til Nordsee, ændres i forhold til den valuta, der i henhold til katalog, på internet og/eller prisliste anvendes til lejers betaling, kan lejen efter lejemålets indgåelse og inden lejeperiodens begyndelse blive forhøjet med den samme procent, som den anvendte valuta er steget med siden katalogets og/eller prislistens trykning. 3.11 Prisstigninger i medfør af pkt. 3.10 berettiger ikke til annullering af feriehuset/lejeaftalen.

 

4 LEJEPERIODEN

4.1 De på internettet eller i lejedokumenterne anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. Udlevering af nøgler ved senere ankomsttidspunkt end angivet i lejedokumenterne kan eventuelt ske efter forudgående aftale. Feriehuset skal som udgangspunkt forlades senest

kl. 9.00 på afrejsedagen, medmindre andet konkret anføres i lejedokumenterne. Nøgler udleve-res alene hvis den fulde leje er betalt - og mod forevisning af det originale lejebevis, samt even-tuel billedlegitimation.

 

5 FERIEHUSET OG DE OMKRINGLIGGENDE AREALER

5.1 Lejeaftalen omfatter feriehuset med al inventar, tilbehør og grund som angivet i den pågældende husbeskrivelse. Alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning og Nordsee påtager sig intet ansvar for mangler i den henseende, medmindre forholdet er af sådan karakter, at fe-riehuset ikke kan tages i brug til formålet.

5.2 Opmærksomheden henledes på, at feriehusene er indrettet efter udlejers smag og behov. Dette indebærer, at skabsplads, udstyrsniveau, herunder havemøbler mv. kan variere. Lejer opfordres til at rette henvendelse til Nordsee i tilfælde af konkrete spørgsmål til feriehusets indretning/ud-styrsniveau mv.

5.3 Medmindre andet er aftalt med Nordsee, må feriehuset ikke anvendes til andet end ferieformål. Husets angivne m²-størrelse kan afvige fra de faktiske forhold, og dette berettiger ikke til annul-lation af lejeaftalen eller forholdsmæssigt afslag i lejebetalingen.

5.4 Det er forbudt at opstille telte, campingvogne, autocampere eller lignende på - eller ved - ferie-husgrunden.

5.5 Feriehuset og det dertilhørende grundareal må til enhver tid højest bebos af det i kataloget, på internettet eller lejebeviset anførte antal personer. Bebos huset af flere personer end maksimalt tilladt, eller har lejer opstillet telte, campingvogne eller lignende på eller ved feriehusgrunden, har Nordsee ret til uden varsel at bortvise de overskydende personer. Efterkommer lejer ikke et sådant påbud inden 6 timer fra dets meddelelse, kan Nordsee ophæve lejeaftalen, hvorefter samtlige beboere er forpligtet til at forlade feriehuset med øjeblikkeligt varsel og uden refusion af lejebetalingen.

5.6 Ungdomsgrupper, defineret som en gruppe på mindst 4 personer og opefter, der hovedsageligt har en alder på under 25 år, kan ikke indgå aftale om leje af feriehus gennem Nordsee. Konsta-terer Nordsee brud på aldersbegrænsningen for grupper på mindst 4 personer, er Nordsee og/el-ler udlejer berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen uden refusion af lejebetalingen.

5.7 I nogle huse er husdyr ikke tilladt. Nordsee kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset, eller at udlejer ikke selv holder husdyr. Nordsee påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte feriehuse. Hvis lejer har særlige behov i rela-tion til allergier mv., opfordrer Nordsee til at rette telefonisk henvendelse, således Nordsee har mulighed for at vejlede bedst muligt i forhold til den pågældende lejers behov.

5.8 Medbringes husdyr opkræves der et gebyr pr. husdyr til dækning af ekstra slitage. Husdyr må ikke efterlades alene i feriehuset.

5.9 Lejere kan – også i feriehusområder – uventet blive udsat for støj fra byggeri, trafik, militærak-tivitet (idet feriehuset er beliggende i et område, hvor sådan aktivitet kan forekomme) eller lignende. Nordsee kan ikke gøres ansvarlig for støjgener.

5.10 De af Nordsee oplyste afstande til bl.a. strand, indkøb m.v., er alle opmålt i fugleflugtslinje.

5.11 Nordsee kan ikke gøres ansvarlig for forekomst af dyr og insekter i eller omkring feriehuset, idet feriehuset som oftest er beliggende i naturområde.

5.12 Internetforbindelser/bredbånd og tv-kanaler udbydes på flere forskellige måder, fx via kabel, trådløst, parabol m.v. Internet og tv-kanaler betragtes som en ekstra ydelse, der stilles til rådig-hed af udlejer. På grund af de udfordringer, der kan være i form af mangelfuld dækning i ferie-husområderne samt varierende datamængde og hastighed, kan Nordsee ikke holdes ansvarlig for dårligt signal, overbelastning af antenner, kabelproblemer eller andre problemer med dækning eller datamængde mv.

5.13 Lejer er forpligtet til under sit ophold i det lejede at benytte dette og de hertil hørende udeare-aler på en sådan måde, at dette ikke er til gene for beboerne i de omkringliggende feriehuse, herunder i form af høj musik, anvendelse af elektriske maskiner, højlydt og støjende adfærd m.v. I tilfælde heraf, og i tilfælde af at lejer ikke efter påkrav herom fra Nordsee ophører her-med, kan Nordsee på vegne af udlejer ophæve aftalen, hvorefter samtlige beboere er forpligtet til at forlade feriehuset med øjeblikkelig varsel og uden refusion af lejebetalingen.

5.14 Nordsee er berettiget til at udarbejde særskilt husorden omkring benyttelse af det lejede og det lejedes udenomsarealer. Udarbejdes sådanne vil disse kunne tilgås på Nordsees hjemmeside www.nordseeholidays.dk. Efterkommes det af husordenen fremgående ikke, kan lejeforholdet ophæves i overensstemmelse med det ovenfor under pkt. 5.5 anførte.

5.15 Det er ikke tilladt at ryge i feriehuset, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke har været røget i feriehuset. Ved overtrædelse af rygeforbuddet opkræves et gebyr på DKK 3.000.

5.16 Hvis feriehuset indeholder swimmingpool, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens brug fra udlejer eller Nordsee. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen.

5.17 Glemte ejendele opbevares hos Nordsee i op til fire uger efter indleveringsdatoen. Ved efter-sendelse af glemte ejendele mv. opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 150, herudover afhol-der lejer forsendelsesomkostningerne.

 

6 SLUTRENGØRING

6.1 Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og grundigt rengjort stand. Dette omfatter også rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill, wc og øvrige sanitære installationer.

Slutrengøring mod betaling kan bestilles hos Nordsee. Det er ikke tilladt at lade tredjemand udføre rengøringen. Omkostningerne forbundet ved manglende slutrengøring og/eller oprydning vil blive pålagt lejer at afholde.

 

7 FORBRUGSAFREGNING

7.1 Lejers forbrug af vand og energi er ikke inkluderet i lejeprisen. Lejers forbrug af vand og energi beregnes enten ved 1) et forud fastsat beløb pr. person, som feriehuset er udlejet til, eller 2) der udleveres ved nøgleafhentning en vand og energi/strømseddel, hvor målerstanden straks ef-ter lejemålets begyndelse påføres af lejer – hvad enten der er tale om el, fjernvarme, jordvarme, gas eller andet. Efter lejemålets ophør aflæser lejer, eller en Nordsee-servicemedarbejder igen målerstanden, og denne aflæsning danner grundlag for opgørelse af strømforbruget. Lejer beta-ler for forbrug i hele lejeperioden, også selv om lejer ikke har gjort brug af feriehuset i hele lejeperioden.

7.2 Der gøres opmærksom på, at der ved feriehuse med swimmingpool skal forventes ekstra energi-udgifter til bl.a. el og olie til opvarmning af swimmingpoolen. Udgifterne hertil varierer afhængig af årstid, vandtemperatur og swimmingpoolens størrelse.

 

8 SKADER

8.1 Lejer skal behandle feriehuset forsvarligt, og lejer er forpligtet til at aflevere feriehuset i samme stand som ved overdragelsen. lejer er overfor udlejer ansvarlig for de skader på feriehuset og/el-ler dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til feriehuset.

8.2 Nordsee laver efter hvert lejerskifte en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på feriehuset og/eller dets inventar, tillige med evt. manglende eller mangelfuld rengøring, konstateres.

8.3 Skader på feriehuset og dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til Nordsee. Konstaterer Nordsee skader eller mangler, der ikke er meddelt Nordsee jf. pkt. 8.1, vil disse blive pålagt lejer at afholde ved udstedelse af faktura.

8.4 Alle skader skal erstattes af lejer forinden afrejse, medmindre særskilt aftale herom indgås med Nordsee.

 

9 FORSIKRINGSFORHOLD

9.1 Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem Nordsee. Prisen fastsættes ud fra lejebeløbet, samt den pågældende forsikringstype. Aktuelle priser samt forsik-ringsbetingelser fremgår af Nordsees katalog, samt hjemmeside, og kan fremsendes på opfor-dring. Efter indbetaling af 1. rate kan forsikringen ikke længere bestilles/ændres.

9.2 Forsikringsudgiften godtgøres ikke ved ombooking eller annullering af lejeaftalen.

 

10 MANGLER, REKLAMATION OG AFHJÆLPNING

10.1 Lejemålet overlades til lejer mangelfrit. Konstaterer lejer, efter overtagelse af feriehuset, man-gelfuld rengøring, skader eller øvrige mangler ved feriehuset, påhviler det lejer straks – og inden 24 timer efter manglen konstateres - at reklamere over for Nordsee. Manglende rettidig rekla-mation medfører, at feriehuset betragtes som værende overdraget til lejer mangelfrit, hvorefter manglerne ikke kan gøres gældende over for Nordsee.

10.2 Lejer skal medvirke til – så vidt det er muligt - at forværring af eventuelle skader og følgevirk-ninger forbundet med de konstaterede mangler undgås.

10.3 Nordsee er berettiget til at foretage udbedring/afhjælpning af eventuelle fejl og mangler. Lejer er i tilfælde af dennes reklamation over manglerne forpligtet til at indrømme Nordsee en rimelig frist til at udbedre konstaterede mangler eller skader.

10.4 Forlader lejer feriehuset på baggrund af en reklamation i medfør af pkt. 10, uden derved at have indrømmet Nordsee en rimelig frist til udbedring i medfør af pkt. 10. 3, kan lejer ikke påberåbe sig de pågældende fejl og mangler som baggrund for eventuel annullering eller forholdsmæssigt afslag i lejebetalingen, idet lejer har umuliggjort Nordsees afhjælpningsret.

10.5 Nordsee er berettiget til at flytte lejer til et andet feriehus af samme kvalitet, hvis dette skønnes nødvendigt.

10.6 Såfremt den fremsatte reklamation efter lejers mening ikke er blevet tilfredsstillende løst under lejeperioden, skal den for efterfølgende behandling fremsættes skriftligt over for Nordsee straks.

 

11 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE OG MANGLER MV.

11.1 Nordsee kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved feriehuset samt tilbehør til det le-jede, i det omfang Nordsee ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

11.2 For informationer som Nordsee har afgivet til lejer vedrørende feriehuset, som ikke svarer til de faktiske forhold, kan Nordsee ikke gøres erstatningsansvarlig, i det omfang Nordsee ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

11.3 Nordsee kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved det lejede, der skyldes lejers egne forhold.

11.4 For skader på lejers forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved feriehuset, dets inventar, herunder, men ikke udtømmende, elektriske apparater, hemse, senge, madrasser og sengetøj samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder ex. cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som udlejer har stillet til rådighed for lejer, hæfter Nordsee ikke.

11.5 Nordsee påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve feriehuset eller det dertilhørende grundareal ex. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og bu-tikker, vej- og byggearbejder, miljø-skader, klimatiske forhold eller forringelse af ferieopholdet på grund af lokale bestemmelser, påbud, myndighedsanvisninger og lignende.

 

12 ANNULLERING OG ÆNDRING AF LEJEPERIODEN

12.1 Annullering af lejeaftalen kan ske før lejeperiodens begyndelse.

12.2 En annullering kan kun ske skriftligt og gælder først fra den dag, annulleringen/opsigelsen er Nordsee i hænde.

12.3 Ved annullering er Nordsee berettiget til at kræve følgende lejebeløb dækket hos lejer:

I. Modtager Nordsee en annullering indtil 49 dage før lejemålets begyndelse, opkræves 25 % af lejebeløbet.

II. Modtager Nordsee en annullering i perioden fra 49 dage til 1 dag før lejeperioden på-begyndes, opkræves 80% af lejebeløbet.

III. Modtager Nordsee en annullering senere end 1 dag før lejemålets begyndelse, opkræves det fulde lejebeløb (100%).

12.4 Annullering begrundet i lejers manglende mulighed for transport til feriehuset berettiger ikke til annullering jf. pkt. 2.4.

12.5 Særligt vedrørende situationer, der udgør force majeure mv., henvises til pkt. 14.

12.6 Indtil 1. rate forfalder til betaling eller inden 1. rate er betalt jf. pkt. 3.4, ændrer Nordsee lejeperiode uden beregning af gebyrer men under forudsætning af, at der er ledig kapacitet.

12.7 Efter indgåelse af lejeaftale jf. pkt. 2 og efter 1. rate er forfaldet til betaling jf. pkt. 3.4 og indtil 49 dage før påbegyndelse af lejemålet, ændrer Nordsee lejeperiode inden for samme år mod betaling af et gebyr på DKK 400,-.

12.8 Efter indgåelse af lejeaftale jf. pkt. 2 og i perioden 48-1 dage før påbegyndelse af lejemålet, ændres lejeperioden ikke, og lejeren er henvist til at opsige lejeaftalen jf. pkt. 12.3.

 

13 DEPOSITUM

13.1 Depositum opkræves med 2. rate eller senest ved nøgleudlevering.

13.2 Depositum afregnes via lejers bank til lejer senest 2 uger efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen foreligger.

13.3 Forbrug af el, opvarmning (herunder evt. brænde) m.m. kan ikke afregnes i depositummet, men skal betales ved nøgleaflevering.

 

14 FORCE MAJEURE

14.1 Såfremt gennemførelse af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begræn-set til: krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, pandemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og

lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Nordsee berettiget til at annul-lere lejeaftalen, idet hverken Nordsee eller udlejer kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

 

15 NORDSEE SOM FORMIDLER

15.1 Feriehuset er ikke ejet af Nordsee, men af udlejer. Nordsee stiller alene feriehuset til rådighed for lejer på vegne af udlejer og for udlejers regning. Såfremt lejemålet ikke kan stilles til rådig-hed for lejer, af årsager som er uden for Nordsees indflydelse ex. tvangsauktion over feriehuset, misligholdelse fra udlejers side eller lignende, er Nordsee berettiget til at annullere lejemålet mod tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje jf. dog pkt. 14 om force majeure.

15.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 15.1 er Nordsee berettiget til – efter et konkret skøn – at tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris.

 

16 BRANCHEORGANISATION, TVISTER, VÆRNETING OG LOVVALG

16.1 Nordsee er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de af brancheforeningen fastsatte etiske regler.

16.2 Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

16.3 I tilfælde af uenighed anlægges retssagen ved den retskreds, hvori feriehuset er beliggende, og sagen skal afgøres efter dansk lovgivning, som er aftalt gældende mellem parterne, med undta-gelse af lovvalgsregler som måtte medføre anvendelse af anden lovgivning end dansk.

16.4 Udarbejdes der særskilte oversættelser af nærværende betingelser til andet sprog end dansk, anvendes den danske udgave af betingelserne i tilfælde af fortolkningstvivl.

 

17 ØVRIGE OPLYSNINGER

17.1 Den lejeaftale, der indgås, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret i medfør af Forbru-geraftaleloven § 18, stk. 2 nr. 12.

 

18 DATABESKYTTELSE

18.1 Nordsee er i henhold til databeskyttelseslovgivningen dataansvarlig. Enhver henvendelse vedrø-rende databeskyttelse skal rettes skriftligt til [email protected]

18.2 Nordsee behandler de persondata, som lejer afgiver i forbindelse med feriehusudlejningen, da det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestillingen og derved også opfylde lejeaftalen, lige-som disse er nødvendige for at overholde eventuelle øvrige forpligtelser i medfør af de aftaler der indgås mellem udlejer, lejer og Nordsee.

18.3 Lejer har til en hver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine persondata til disse formål.

18.4 Nordsee videregiver, i det omfang som er nødvendigt, relevante oplysninger indeholdt i denne aftale til udlejer, samarbejdspartnere (ex. servicekontorer, rengøringsfirmaer, kreditkortfir-maer, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder) med henblik på at kunne gennemføre udlejning, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning, det er nødvendigt i hen-hold til den til enhver tid gældende lovgivning.

18.5 Nordsee overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS i nødvendigt omfang og kun, hvor der foreligger passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

18.6 Persondata opbevares alene i den periode, det er nødvendigt i henhold til det relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.

18.7 Lejer har som registeret i henhold til GDPR-reglerne ret til at blive oplyst om – og få en kopi af de data som Nordsee har registeret og få sådanne oplysninger/data rettet eller ændret, hvis disse måtte vise sig urigtige. Lejer har desuden ret til at få oplysninger/data slettet, hvis disse ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de er blevet indsamlet jf. bl.a. pkt. 18.2, eller hvis behandlingen er ulovlig. Endelig har lejer ret til at anmode Nordsee om at begrænse behandlingen af de pågældende data.